Všeobecné podmínky půjčovny koloběžek

(dále jen „všeobecné podmínky“)

1.1 Požadované doklady pro fyzickou osobu – nájemce

Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz

Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání elektrokoloběžky může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

 

1.2 Platba

Nájemce uhradí pronajímateli nájemné dle platného ceníku, a to v hotovosti případně platební kartou při převzetí elektrokoloběžky.

Jedním dnem se rozumí 1 kalendářní den.

Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.

 

1.3 Záloha

Záloha za každou zapůjčenou elektrokoloběžku je vybíraná v hotovosti nebo depozitně přes platební kartu při převzetí elektrokoloběžky a následně bude vydána při vrácení elektrokoloběžky. Při uhrazení kauce platební kartou bude kauce nebo zbylá část kauce vrácena zpět na stejný bankovní účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Složenou zálohu nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. Poškození elektrokoloběžky, poškození příslušenství, vrácení po sjednané lhůtě,…)

Za speciálních individuálních podmínek nemusí být záloha půjčovnou vyžadována.

 

1.4 Nájemní smlouva

Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem a nájemcem dle dokumentu, který bude vyplněn zákazníkem před půjčením elektrokoloběžky.

Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.

Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením elektrokoloběžky.

Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky.

 

2. Podmínky pronájmu a používání elektrokoloběžky

2.1 Převzetí elektrokoloběžky a její provoz

Nájemce je povinen se seznámit se „Smluvními podmínkami pronájmu“ a zkontrolovat půjčované vybavení, jestli je v náležitém funkčním stavu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Svým podpisem nájemce stvrzuje, že si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko.

Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná.

Nájemce je povinen při provozu pronajímané elektrokoloběžky nebo příslušenství dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.

Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu elektrokoloběžky.

2.2 Zodpovědnost za zapůjčený materiál a rizika

Nájemce zodpovídá za vypůjčený materiál a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození. Nájemce ručí za zapůjčený materiál do výše 100% nákupní ceny. Pro případ prodlení s platbou, nájemce souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně a dále také s úhradou denního půjčovného za každý den, díky němuž nebude možné zapůjčenou věc provozovat.

Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení.

Nájemce bere na vědomí a respektuje skutečnost, že pronájem elektrokoloběžky pro dítě mladší 18ti let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která nese za jeho jednání zodpovědnost.

2.3 Pokuty a penále

Za pozdní vrácení vybavení bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení v případě, že se strany nedomluvili jinak.

V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

Nájemce se zavazuje vrátit elektrokoloběžku zbavené hrubých nečistot. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného půjčovného a to ve výši 150,- Kč včetně DPH za každou znečištěnou elektrokoloběžku a tato částka se odečte z vratné zálohy.

2.4 Podmínky užívání elektrokoloběžky

Elektrokoloběžka – pouze asfaltové cesty a cyklostezky, zpevněné cesty pouze krátké úseky a s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození rámu, ráfků, plášťů.

Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy vyjma: oprava defektů.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na elektrokoloběžce během užívání projeví a vyžadují opravu.

V případě technické závady na elektrokoloběžce, s výjimkou defektu pneumatik, je nájemce povinen přerušit jízdu na kole a kolo neprodleně vrátit k odbornému odstranění závady. Doba zapůjčení bude dle provozních možností prodloužena, případně bude poměrně sníženo nájemné.

Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny půjčovnou.

V případě poškození elektrokoloběžky a vypůjčeného materiálu hradí nájemce poškození v plné výši. Cena opravy se odvíjí od platných ceníků v opravně hustekolobezky.cz

 

3. Ostatní ustanovení

Půjčovna je otevřena běžně od 9.00 do 18.00, mimo tyto hodiny, je nutné dohodnout telefonicky.

Zapůjčené věci nejsou pojištěny proti ztrátě a krádeži!! V tomto případě je povinen nájemce uhradit vzniklou ztrátu v plné výši pořizovací ceny zapůjčení věci.

 

4. Ochrana osobních údajů

Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely.